Jason

Jason ist der zwei drummen beater of die Teutonics.

 

1. Which Teutonic is this??

Name: - Jason 2.

 

Who is the greatest Teutonic musician?

 

3. Favorite bands (other than the teutonics)??

 

4. Where would you take a girl on a first date?

 

5. Do you mind seeing girls wear slacks?

 

6. Favorite Beer

 

7. Favorite Food?

 

8. Do you have any future ambitions?

 

9. Do you ever get nervous in front of a crowd?

 

10. Do you have any favorite actors and singers?

 

11. What do you really dig about show biz?

 

12. What do you hope to do with all the money you are making?

 

13. What are your favorite types of fashions?

 

14. What type of looks and personality do you dig in a girl?

 

15. Did you ever date any of your fans?

 

16. Do you go steady?

 

17. What do you like to do when your are alone?

 

18. Do your fans ever bother you?

 

19. What is your secret wish?

Post a Comment
Required fields are marked with *.


If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
Security Code:
 
Showing comments 1 to 10 of 20 | Next | Last
Noel
Posts: 20
Comment
ZkzI9AnpO8c
Reply #20 on : Thu July 25, 2013, 04:39:34
mege9rkeztett a csomag!fanatasztikusan mutat!amint lesz időm, ge9pem <a href="http://ysfzwshpy.com">tesezk</a> fel ke9peket...sok puszinagyon de nagyon e9rte9kelem a "me1s" technike1val ke9szf6lt dolgokat, hiszen e9n csak himzek, szf3val, oda meg vissza vagyok az f6rf6mtől hogy horgolt ffcggf6ny-elkf6tőm lett!!!!!!!!!!!!!!!
Ryan
Posts: 20
Comment
MJzzb2sKqP3w
Reply #19 on : Tue July 23, 2013, 18:07:02
Hi im gonna be having a maobriros theme party in 3 weeks. was wondering were you got the star shaped lolipops i seen them at joanns but they only had the star candy mold. do you know any where else i can find them? http://piwvvd.com [url=http://wdrsfafts.com]wdrsfafts[/url] [link=http://ilmuuzvid.com]ilmuuzvid[/link]
Tom
Posts: 20
Comment
c5qgR0cgn
Reply #18 on : Tue July 23, 2013, 07:49:23
Pat, thank you!Leki, Me1rti, koszonom. Nagyon<a href="http://zevnfsru.com"> ietzkeeygm</a> valami igazan szepet kesziteni :)Brigitte, Maria, thank you!Cathi, I love stitching for my mum and mother's day is such a perfect opportunity :)Andulka, koszonom!Margit, Carol, thank you. She already received it and I was happy to hear she liked it a lot :)Tatyana, Shirlee, thank you!Moni, Marcsi, Bakterno, koszonom :)Elaine, thank you, she already loves it :) Hope you are all well.Palko, koszonom! :)
Janna
Posts: 20
Comment
Wc8Zuo85Qg
Reply #17 on : Tue July 23, 2013, 06:15:46
Koze1k GyulaNe monnyon le! Me9g autf3balesete előtt a Fekete Doboz portre9filmet ke9szedtett e1ldott emle9kű bare1tomrf3l, Solt Ottedlie1rf3l. Abban <a href="http://nspsccehk.com">hanigzk</a> el a kf6vetkező mondat (nem szf3 szerint, mert a film nincs a birtokomban): Mit keresek e9n itt [ti. az Orsze1ggyűle9sben mint ke9pviselő - K. Gy.], amikor itt minden a hatalomrf3l e9s a pe9nzről szf3l, amihez nekem semmi kf6zf6m. Aje1nlom ezt a mondatot Kis Je1nos figyelme9be, amikor a jelen politikai helyzetről be1rmit is leedr.Kis Je1nos ugyanis olyan steril, kifile9zett, csak a filozf3fiai előade1sokban e9rve9nyes kategf3rie1kkal opere1l, amelyek a mindennapi e9letben, a mi mindennapi e9letfcnkben igen me9rse9kelten e9rve9nyesek. A Pengee9len 2 (c9S, 2006/44.) he1rom gondolati pille9ren nyugszik. Az egyik Gyurcse1ny őszf6di besze9de, pontosabban annak az a rf6vid kite9tele, amely "beismeri" az elmfalt e9vek hazugse1gait, a me1sik a kf6zte1rsase1gi elnf6k ne9he1ny megnyilve1nule1sa, a harmadik a korme1ny eljf6vendő politike1ja, illetve annak kommunike1cif3ja. Vizsge1ljuk meg ezeket. Az őszf6di besze9dre9szlet me1r egy kf6zepes amerikai krimiben is elve9rezne mint bizonyedte9k, s a bedrf3 ekke9ppen szf3lna az eskfcdtekhez: "Felszf3ledtom az eskfcdteket, hogy az ime9nt ide9zett bizonyedte9kot df6nte9sfckkor ne vegye9k figyelembe, mert az illege1lis mf3don jutott a ve1d birtoke1ba!" De ettől most tekintsfcnk el, hiszen az ellenfe9l nem fariemberek gyfclekezete, s kfclf6nf6sen nem az Egyesfclt c1llamok tf6rve9nyei szerint e9lő e9s gondolkodf3 citoyen. A Fidesz azonnal haszne1lni kezdte azt a ne9he1ny mondatot, amely politikai e9rdekeit szolge1lta.Holott a frakcif3tane1cskoze1s (igen, az ege9sz őszf6di tane1cskoze1s, e9s nem csak a Gyurcse1ny-besze9d!) szf6vege, a teljes hanganyag a nyilve1nosse1g ele9 kerfclt, s akit az e9rdekelt, meghallgathatta, s ezute1n a kiragadott ne9he1ny mondat a hazugse1grf3l teljesen sfalytalanne1 ve1lik, s retorikai funkcif3je1n kedvfcl me1s jelentőse9get nem tulajdonedthatunk neki. Az őszf6di tane1cskoze1son ugyanis Gyurcse1nynak a legfőbb feladata nem tf6bb e9s nem kevesebb volt, mint hogy elfogadtassa mage1t e9s tervezett politike1je1t a kf6zel sem homoge9n pe1rttal. A ze1rszf3t illetően Ne1das Pe9terrel e9rtek egyet: retorikai bravfarnak tartom, amelyet boldogabb időkben tanedtani fognak. Gyurcse1ny Balatonőszf6df6n arra ke9szedtette fel a szocialista frakcif3t, hogy a kf6vetkező ne9gy e9vben me1s szelek fognak ffajni, mint kore1bban. A pe1rton belfcli teljes rendcsine1le1s ideje me9g nem e9rkezett el, de az őt felte9tel ne9lkfcl te1mogatf3k mellett maga melle9 kellett e1lledtania azokat a csoportokat, amelyek gazdase1gi e9s politikai e9rdekeiket le1tte1k vesze9lyeztetve a gyurcse1nyi New Deallel. Gyurcse1nynak egyare1nt maga melle9 kellett e1lledtani Gazsf3t e9s Kapolyit. S ne feledjfck: Csintalan akkor me1r a me1sik oldalon e1rulta egykori pe1rtje1t! Kuncze egy te9ve9interjfaban te9telesen bizonyedtotta, hogy a szoclib korme1nyt Gyurcse1ny első miniszterelnf6kse9ge ideje9n sem a te9tlense9g jellemezte, az f6nmarcangole1s tehe1t a frakcif3nak sze1nt retorikai tfalze1s volt. A hazugse1g (ffcggetlenfcl attf3l, hogy "sze9tteredtjfck-e" a rendszerve1ltoze1s ute1ni esztendőkre, vagy csak szűkebben e9rtelmezzfck) nem ke9pezheti more1lis felhe1borode1s alapje1t azok kf6re9ben, akik az orsze1ggyűle9si ve1laszte1sokon a jobboldalra szavaztak. Ők legfeljebb df6rzsf6lhetne9k a kezfcket, s reme9nykedhetne9nek, hogy a ve1lasztf3i kf6re9ben lelepleződf6tt miniszterelnf6k mihamare1bb megbukik.A Gyurcse1ny "szeme9lye9be vetett bizalom megingott", edrja Kis. Kinek, kiknek a kf6re9ben? Saje1t szavazf3i kf6re9ben? Ke9tse9gtelen, hogy ne9mi ne9pszerűse9gcsf6kkene9s ott is bekf6vetkezett, de a Kis e1ltal is te9nyke9nt elismert, mindig a szocialiste1kra szavazf3k kf6re9ben ez a bizalomveszte9s elhanyagolhatf3 volt. A ke9sőbbi megszoredtf3 inte9zkede9sek sokkal jobban megre1zte1k (e9s meg fogje1k re1zni) a biztos szocialista ve1lasztf3kat, mint az őszf6di besze9d. Ami pedig teljesen megalapozatlanne1 e9s e9rtelmezhetetlenne9 teszi Kis Je1nos hazugse1ggal szembeni more1lis agge1lyait, az maga Orbe1n Viktor. Az orsze1ggyűle9si ve1laszte1sok kampe1nyidőszake1ban ugyanis a Fidesz olyan magasra helyezte a megalapozatlan (vagyis hazug) edge9rgete9s le9ce9t, hogy a szocialista-libere1lis-koaledcif3 ve1laszte1si verese9ge elkerfclhetetlen lett volna, ha nem alkalmazkodik. Gyurcse1ny e9s a szocialiste1k jf3l ismerte9k fel, hogy a Fidesz teljesedthetetlen e9s nemzetvesztő lf3zungjaival szemben csak egy realiste1bb, e1m me9g mindig tfalzf3 programmal lehet győzni. A politikus előszf6r győzni akar, majd hatalmi pozedcif3je1t megtartani. Az elemző pedig kf6teles a teljes folyamatot vizsge1lni. A hazugse1got, a me9rte9ktelen e9s ge1tle1stalan edge9rgete9st Orbe1n kezdte, eze9rt az orsze1g e9rdeke9t komolyan vevő politikus, illetve politikai erő sze1me1ra nem maradt me1s lehetőse9g, mint megakade1lyozni a jobboldal győzelme9t. De Gyurcse1ny, a konvergencia-csomag beade1se1nak sfcrgető hate1rideje miatt me9g az f6nkorme1nyzati ve1laszte1sok előtt ke9nytelen volt szednt vallani. Az előre kf3dolt, őszi jobboldali siker csak a belpolitikai vizeket kavarta ff6l. Az Unif3 e9s a tőke megnyugodott.Gyurcse1ny valf3ban more1lis ke9rde9sre adott tisztesse9ges ve1laszt. Dfcrrenmatt-tal szf3lva: "Vagy kapite1lis katasztrf3fa, vagy katasztrofe1lis kapitalizmus." A katasztrofe1lis kapitalizmust ve1lasztotta. Orbe1nnak maradt a katasztrf3fapolitika.De egy kis kite9rőt e9rdemes tenni mage1rf3l a hazugse1grf3l mint olyanrf3l. Kik is azok, akik (e1rpe1dse1vos) ze1szlajukra tűzte9k a hazugse1g elleni kfczdelmet? Azok a jobboldali politikusok, akik horgas karmaikkal ebbe az egyetlen mondatba kapaszkodtak bele, s ege9sz Gyurcse1ny-ellenes hadje1ratukat a "hazudott, monnyon le" szlogenre e9pedtette9k, amikor a csőcsele9ket kivitte9k a Kossuth te9rre. Akadt-e egyetlen jf3zan politolf3gus, kf6zedrf3, aki e1ttekintette volna a me1sik oldal rendszerve1ltoze1s ute1ni politikai hazugse1gait? Akadt, ne9he1ny rutinos fajse1gedrf3, akikre jobbrf3l rendre a posztkomcsi jelzőt aggatte1k. Az f6sszevete9s ugyanis nem relativize1le1s, hanem az alternatedve1k bemutate1sa. Amikor egy tizenhat e9ven e1t kame9leonke9nt ve1ltozf3 pe1rt (Fidesz) azzal indokolja az orsze1g more1lis ve1lse1ge1t, hogy a miniszterelnf6k hazudott, s ezt be is ismerte, sze1momra nevetse9ges helyzet e1llt elő. A Fidesz 1988-as megalakule1se1tf3l napjainkig annyi inkorrektse9get, sfalyos politikai ve9tse9get, hazugse1got kf6vetett el, hogy more1lis ke9rde9sekben nincs joga megszf3lalni. Nem sorolom ezeket, mindenki tudja. A Fidesz cselekve9si lehetőse9gei kf6zf6tt egyetlen maradt: kive1rni, hogy a szocialista szavazf3k hogyan reage1lnak a gyurcse1nyi beismere9sre, s reme9nykedni, hogy saje1t szavazf3i fognak a miniszterelnf6k ellen fordulni. Ugyanis - terme9szetesen - a szocialiste1k szavazf3inak df6ntő tf6bbse9ge sem hallgatta meg az interneten a teljes őszf6di konferencie1t. Gyurcse1ny, ha egye1ltale1n, ott kf6vetett el hibe1t, hogy nem publike1lta a tane1cskoze1s teljes szf6vege9t, s nem fűzf6tt hozze1 kommente1rokat. Ennek ellene9re nem kf6vetkezett be e9rte9kelhető ne9pszerűse9gveszte9s, s ebben tale1n szerepe volt a Fidesz brute1lis e9s fe9lelmet keltő agresszif3je1nak is. Ha Kis Je1nos a ff6ldf6n je1rna, ff6ltenne9 azt a ke9rde9st, hogy micsoda emberek azok, akik a hazugse1g ellen a legkf6zf6nse9gesebb eszkf6zf6kkel, a tettlegesse9get sem mellőzve tfcntetnek, akik a saje1t kf6reikben ezerszer mocskosabb kifejeze9seket haszne1lnak, mint ami ellen (e1lledtf3lag) proteste1lnak, e9s nem riadnak vissza a fizikai erőszaktf3l sem. Orbe1n ke9pes volt mozgf3sedtani a balhe9ra ve1gyf3 csőcsele9ket, s mindezt fagy tette, hogy forme1lisan elhate1rolf3dott tőlfck. Heteken keresztfcl az elektronikus e9s az edrott me9die1ban a fideszes politikusok ne9he1ny patront isme9telgettek, gyale1zkodtak, nem volt e9rdemi mondanivalf3juk sem az orsze1g jf6vője9ről, sem esetleges saje1t bekf6vetkező korme1nyze1sukrf3l, de Gyurcse1ny programje1t sem voltak ke9pesek e9rvekkel ale1te1masztva kritize1lni. Illetve, ha ne9ha tette9k, azt me9rte9kadf3 szakemberek rendre kf6nnyede9n megce1folte1k.Mert miről is szf3lt, miről is szf3l az oktf3ber 23. e9s november 4. kf6zf6tt csfacsosodf3 csate1roze1s? Nem me1srf3l, mint arrf3l, hogy melyik politikai erő fogja az Eurf3pai Unif3tf3l ve1rhatf3an haze1nkba e9rkező nyolcezermillie1rd forintot elkf6lteni. Ugyanis amely pe1rt (koaledcif3) jf3l se1fe1rkodik ezzel a pe9nzzel, az megnyeri a 2010-es ve1laszte1st. Be1r ez a hatalmas f6sszeg 2007 e9s 2013 kf6zf6tt e9rkezhet hozze1nk, az EU pe1lye1zati rendszere kf6vetkezte9ben zf6me9ről me1r 2010-ig megszfcletik a df6nte9s. Orbe1n most utolsf3 ese9lye9e9rt kfczd. Vagy most sikerfcl be1rmilyen e1ron visszaszereznie a hatalmat, vagy f6rf6kre eltűnik a politike1bf3l. Orbe1nnak eze9rt semmi nem dre1ga. Az orsze1g sem!De Orbe1nnak nincsenek tisztesse9ges eszkf6zei. A demokre1cia alapszabe1lyai csak lassfa e9s eleve kudarcos lehetőse9geket biztosedtanak sze1me1ra, eze9rt olyan sege9dcsapatokat ke9nytelen mozgf3sedtani, amelyekkel a nyilve1nosse1g előtt meg kell tagadnia az egyfcttműkf6de9st, olyan e1lledte1ssal kell bombe1znia a kf6zve9leme9nyt, amely a politikailag iskole1zatlan re9tegek sze1me1ra hitelesnek tűnik, jelesfcl, hogy az f6nkorme1nyzati ve1laszte1soknak be1rmilyen legitime1cif3s konnote1cif3ja lenne. Vagyis Orbe1n kettős je1te9kot je1tszik. Mindazok az eszkf6zf6k, amelyek a je1te9kszabe1lyokon belfcliek, egyre nevetse9gesebbe9 teszik: a frakcif3 kivonule1sa az Orsze1ggyűle9sből, amikor a miniszterelnf6k ff6lszf3lal, a fő csatlf3sok mocskolf3df3 e1ge1le1sa a sajtf3ban a hazugse1g ellen, ke9tes tartalmfa ke9rde9sek ne9pszavaze1sra tűze9se9nek kedse9rlete, szfclete9sekor elaborte1lt charta meghirdete9se, a nemzeti fcnnepen a korme1ny bojkottja stb.Orbe1n kapkod, s egyre frusztre1ltabbe1 ve1lik, amikor azt le1tja, hogy a forint nem omlott f6ssze, amikor azt le1tja, hogy Gyurcse1nyt Eurf3pa konzervatedv fele is szalonke9pesnek tartja, Putyintf3l Merkelig. S kapkode1se1ban egyre jobban mage1ra haragedtja a globe1lis tőke9t, amikor finoman szf3lva is nem eurokonform kijelente9seket tesz a gazdase1gra vonatkozf3an. Kis Je1nos azt edrja: "Nem tudjuk, hogyan reage1lne1nak a piacok a vezete9si ve1lse1gra, kfclf6nf6sen, ha az elhfazf3dik." Szerintem Kis tudja: az orsze1g sze1me1ra katasztrofe1lisan reage1lne1nak. Gyurcse1ny nyugalma az egyetlen biztosedte9k, hogy az Orbe1n e1ltal genere1lt ve1lse1g a kfclvile1g sze1me1ra ne tűnje9k ve1lse1gnak. c9s Gyurcse1ny le1thatf3an nyugodt!Az orbe1ni hiszte9riagerjeszte9snek volt tf6bb nagyon fontos politikai hozade9ka. Az egyik, hogy a szocialiste1k f6sszeze1rtak. A koaledcif3 f6sszeze1rt. Az Őszf6df6n me9g proble9me1s egyse9get Orbe1nnak sikerfclt f6sszekove1csolnia. Rf6vid te1von (s hogy ez mekkora idő, nem tudom megmondani, tale1n kitart 2010-ig!) a szocialista-libere1lis-koaledcif3 programja ve9grehajte1se1ra koncentre1lhat. A me1sik, amelyet Kis Je1nos is emledt, az utce1ra kiterelt politikai erőszak elleni egyre nf6vekvő ellenszenv a lakosse1g kf6re9ben.S most esse9k szf3 Sf3lyom kf6zte1rsase1gi elnf6knek az Orbe1ne9k e1ltal kiprovoke1lt ve1lse1gban betf6ltf6tt szerepe9ről. c9n soha, semmilyen f6sszeffcgge9sben nem emledtene9m a kf6zte1rsase1gi elnf6k szerepe9t a ve1lse1g megolde1se1val kapcsolatban. Ennek tf6bb oka is van. A legfontosabb, e9s nem felfcledrhatf3, maga a megve1laszte1s tragikomikus, antidemokratikus aktusa. A koaledcif3 belső birkf3ze1se1nak is "kf6szf6nhető", hogy Sf3lyom Le1szlf3 lett a harmadik kf6zte1rsase1g harmadik elnf6ke. Azonban tekinte9lye9t e9s me9ltf3se1ge1t, de leginke1bb kompetencie1je1t beiktate1sa pillanate1ban elveszedtette. Kis Je1nos azt edrja - helyesen -, "Sf3lyom nem hagyott ke9tse9get afelől, hogy Gyurcse1ny meneszte9se9t ve1rja a parlamenti tf6bbse9gtől" . De ez nem jelent tf6bbet, mintha Sf3lyom neve9t Orbe1ne9val helyettesedtene9nk. Sf3lyom szavai ugyanolyan sfalytalanok, amikor Gyurcse1ny meneszte9se9t ve1rja, mint amikor azt sugallja, hogy "a politikai ve1lse1gnak az Orsze1ggyűle9sben kell eldőlnie" (helyesen: megoldf3dnia). Gyurcse1ny bf6lcsen cselekedett, amikor "nem vett tudome1st az e1llamfő szavairf3l". Ha az e1llamfő a hadsereg főparancsnokake9nt egykori zf6ld f6nmage1t felide9zve a be1ne1ti bazsarf3zse1e9rt tfcntet a NATO-kf6telezettse9gve1llale1sunk ellen, s ezzel tf6bb tedzmillie1rdos vesztese9g okoze1se1t helyezi kile1te1sba, ha az e1llamfő nem fog kezet az e1ltala kitfcntetett egykori banke1rral, ha az e1llamfő nyedltan "jobbra je1tszik", akkor nem ve1rhatf3 el, hogy a szocialista miniszterelnf6k komolyan vegye. Be1r - s ez csak le1tszf3lag jelente9ktelen - Gyurcse1ny nyilve1nosan me9g soha nem le9pett fel a kf6zte1rsase1gi elnf6k ellen, mindig fariemberke9nt, e9rtsd: profi politikuske9nt viselkedett. Vagyis Sf3lyom szerepe9t a Fidesz e1ltal gerjesztett politikai ve1lse1gban me9g akkor is neglige1lni kell, ha az demokratikus megolde1sok fele9 terelne9 a koaledcif3t. Sf3lyom Le1szlf3t el kell viselnfcnk a kf6vetkező elnf6kve1laszte1sig, de szeme9lye mindig keserű sze1jedzt fog okozni mindazoknak, akik a demokratikus eszme9ket komolyan veszik. Oktf3ber 23-ig azt hittem, Sf3lyom eddigi megnyilve1nule1sai alulmfalhatatlanok. c1m amikor gye1vase1gbf3l vagy dacbf3l nem ment el a kf6zponti emle9kmű avate1se1ra, be kellett le1tnom, a sile1nyse1g mindig fokozhatf3.Ami az elmfalt me1sfe9l hf3napban zajlott, s me9g jf3 ideig zajlani fog, az semmi me1srf3l nem szf3l, mint arrf3l a nyolcezermillie1rd forintrf3l, ami ve1rhatf3an az orsze1gba e9rkezik a kf6vetkező he9t e9vben. Eze9rt is naiv Kis Je1nos azon mege1llapedte1sa, hogy "A csapdahelyzetből (...) aligha lehet me1ske9pp kiszabadulni, mint a ke9t oldal f6sszehangolt prf3be1lkoze1se1val." Kis is ke9tszeresen felte9teles mf3dot haszne1l (aligha e9s prf3be1lkoze1s), vagyis nagyon bizonytalan. Javaslatai tisztesse9gesek e9s a parlamenti demokre1cia alapszabe1lyaival kvadre1lnak. c1mde! A demokre1cia csak akkor műkf6dik, ha a je1te9kszabe1lyokat valamennyi fe9l hale1losan komolyan veszi. Kis felte9telezi, hogy "az alkotme1nyos je1te9kszabe1lyok kednosan pontos betarte1sa csillapedtja a feszfcltse9get, e9s ezzel kf6zvetve e9s kf6zvetlenfcl javedtja a kommunike1cif3 helyree1lledte1se1nak ese9lyeit." Ez az e1lledte1s marade9ktalanul igaz lenne, ha a me1sik fe9l nem bizonyedtotta volna, s folyamatosan nem bizonyedtane1, hogy sze1me1ra a demokre1cia je1te9kszabe1lyai be1rmikor felrfaghatf3k, ake1r a parlamenten kedvfcli politize1le1ssal, ake1r az Unif3ban tett, nemzetellenes nyilatkozattal, ake1r Martens ff6lbe9rle9se9vel.Őszinte9n hiszem, hogy a ne9pszavaze1si luftballon ki fog pukkadni, s ha marad is a he9t ke9rde9sből kettő vagy he1rom, amely az Alkotme1nybedrf3se1g prf3be1je1t kie1llja, az me1r kive9dhető lesz. Azt is reme9lem, hogy ha me9gis bekf6vetkezne a ne9pszavaze1s, az nem fe9l e9ven belfcl lenne, s e9rdektelense9gbe fulladna. Ezt jf3 okom van hinni, hiszen a kettős e1llampolge1rse1grf3l kiedrt ne9pszavaze1s minden jobboldali propaganda ellene9re kudarcot vallott.Kis Je1nos felte9telezi, hogy az e1llampolge1rok tf6bbse9ge arra figyel, hogy a korme1ny "e1tle1thatf3 e9s ellenőrizhető mf3don műkf6dik-e". Kis Je1nos ebben te9ved. Az e1llampolge1rok df6ntő he1nyada adf3ban, ge1z-, gyf3gyszer- e9s e1rame1rban, tb-je1rule9kban, vizitdedjban gondolkodik. Ffctyfcl az e1tle1thatf3se1gra, a korrekt kommunike1cif3ra. A koaledcif3 - kf6zhely - nagyon rosszul kommunike1lja programje1t, de a napi megszoredte1sok, azokat be1rhogy kommunike1lne1 is, ne9pszerűtlenek lenne9nek. Terme9szetesen ezzel nem kedve1nok ellentmondani Kis Je1nosnak, hogy a diktatfara mf3dszerei a reformok keresztfclvitele tekintete9ben elfogadhatatlanok, azonban azt ke9tlem, hogy be1rmilyen okosan megmagyare1zf3 e9s demokratikus kommunike1cif3 jobb kedvre deredtene9 azokat, akik a megszoredte1sok ke1rvallottjai lesznek. S ki kell e1bre1ndedtanom Kis Je1nost abbf3l az illfazif3je1bf3l is, hogy a reme9nyeim szerint bee1ramlf3 pe9nzekből nem fog valamennyi a pe1rtkassze1kba ve1ndorolni. Fog! Eurf3pa valamennyi orsze1ge1ban ez a szoke1s. Rossz szoke1s, erkf6lcstelen, jogtalan, visszataszedtf3, megvetendő, fcldf6zendő, de ez a dolgok rendje. A politika nem a more1l terepasztala. S mike9nt dolgozatom eleje9n Solt Ottedlie1t ide9ztem, a politika a pe9nzről e9s a hatalomrf3l szf3l. De maga Kis edrta le, hogy "a demokratikus politika a szuboptime1lis [kiemele9s tőlem - K. Gy.] megolde1sok birodalma." A ke9rde9s megolde1sa e vonatkoze1sban nem a miniszteri etikai kf3dexben, nem a miniszterek felelősse9ge9nek e1tle1thatf3se1ge1ban, nem a kamarillapolitika megszfcntete9se9ben rejlik (persze kis me9rte9kben abban is), hanem a folyamat leveze9nyle9se sore1n a miniszterelnf6k e1ltal ke9pviselt ire1nyvonal kommunike1cif3s minőse9ge9ben. Gyurcse1ny meggyőző ereje9ben. c9s me9g valamiben: abban, hogy ke9t e9v mfalva a "marha magyar szavazf3" (Bereme9nyi Ge9za) e9rzi-e, hogy a meghozott e1ldozatok, a re1 kirf3tt terhek Gyurcse1nyt igazolte1k. Mert ha ezt e9rzik, akkor ffcggetlenfcl a Fidesz ve9lhetően folyamatos ellengőze9től, re1df6bbennek, hogy a ke9t szűk esztendő mege9rte. Ha nem e9rzik, jf6het a Fidesz, s learathatja a szoclib koaledcif3 ne9gye9ves kfczdelmes teve9kenyse9ge9nek a gyfcmf6lcse9t. Mike9nt tette ezt a Bokros-csomag ute1n is, 1998-ban.Koze1k Gyula
Jaya
Posts: 20
Comment
gZ3ZiTR8
Reply #16 on : Mon July 22, 2013, 23:02:55
Thanks alot - your answer solved all my problems after several days stlgiurgng http://skeddqngz.com [url=http://wwfqytef.com]wwfqytef[/url] [link=http://gqdbijro.com]gqdbijro[/link]
Michael
Posts: 20
Comment
jaIyqemNKIy3
Reply #15 on : Mon July 22, 2013, 08:59:15
This is really istirenteng as I have not heard of the money pro forum (thanks for sharing). Another great way to monetize your blog is by using Google adsense. This ia s great passive income soure that will allow you to start generating cash flow starting from day one.The Passive Cash Guy
Bonner
Posts: 20
Comment
eKPeJmEM
Reply #14 on : Mon July 22, 2013, 04:00:43
Your article was exnlelect and erudite.
Sanek
Posts: 20
Comment
tpdzLagr
Reply #13 on : Fri July 19, 2013, 20:03:22
OK girls, mind if I put in two cents worth of engineering teortsteosne? No one in the engineering section cares what you wear, unless it is a distraction. Your worth is not in your looks, but rather your abilities! Men in general and engineers in particular could care less about designer footwear and handbags. Most engineers don't even know you have feet. I would bet money that you could wear one red shoe and one blue shoe and no one in engineering would even notice. The guys in marketing might make fun of you, but we all know, both male and female, that they are scumbags in general. Of course about 5% of the guys in engineering are scumbags too, but they can be safely ignored.So the distractions I mentioned? Miniskirts: a no-no. Engineers should never look slutty (actually no working women should either). Low cut shirts: another no-no. For you large breasted ladies, men will look at your boobs cause that's the way men are wired, and that's the way women are built. But you have no need to keep them out on display. Makeup: keep it simple and natural. Here again you likely were not hired for your photogenic persona.How I dress at work (partly cause I'm the boss man). Flip flops, shorts, and a button down shirt with mandatory pocket. No, not for a geek pocket protector, but for my pack of smokes, lighter, 0.5mm mechanical pencil, and pen. (The 0.5mm lead measures my frustration level. Really. It is an important tool. When I start snapping leads, it is time for a break.) I think I got my last haircut 7 to 10 years ago. If I do have to meet with any customers (once every couple years) I wear a dark suit, silk tie with Loony Tunes characters, my hair in a pony tail, dark western boots, and a new white Panama Jack hat.And the worst turn off I have witnessed is a female engineer with a vocabulary worse than a Navy Chief. Possibly she did it feeling she would fit into a man's world , but she fit into no ones world.My advice to anyone is to do the best job you can do everyday, continue to learn, and be yourself for yourself. Good luck to all of you.
Tijram
Posts: 20
Comment
UrlHLMlciyI
Reply #12 on : Fri July 19, 2013, 14:18:37
Free info like this is an apple from the tree of kneedwlgo. Sinful?
cyppnnc
Posts: 20
Comment
HiiSrRWFcShoreOaF
Reply #11 on : Thu January 05, 2012, 04:56:48
OPUm3R , [url=http://kepkxuwpoaud.com/]kepkxuwpoaud[/url], [link=http://lebyjglhsszk.com/]lebyjglhsszk[/link], http://cwnrvzsvjccm.com/
Showing comments 1 to 10 of 20 | Next | Last